EM650Z EBK1000 EB2200 EB3000
SPECIFICATIONS  - GENERATORS   50 Hz ,220V  PETROL , 1 -PHASE
 
honda
 
honda inverters
 
honda
h
 
honda
 
honda
honda
honda
 
Honda
 
honda
honda
honda